نهان كردن ندارد سود من از با«خويش»بودن در ستوهم( محمد زهری) - دوشنبه 15 مهر 1392
شبی از شبها : گل شب بو ( محمد زهری) - دوشنبه 15 مهر 1392
شبی از شبها در تلاش راهی باد( محمد زهری) - دوشنبه 15 مهر 1392
شبی از شب ها : آتش کبریتی ( محمد زهری) - دوشنبه 15 مهر 1392
دست ِ بادی ، گرچه جام جان ( محمد زهری) - دوشنبه 15 مهر 1392
سراغی نیست ز مرد ِ مرد ( محمد زهری) - دوشنبه 15 مهر 1392
هر حکایتی، شکایتی است ( محمد زهری) - دوشنبه 15 مهر 1392
روزها را می فروشم روزهای بی سحر ، بی شام ( محمد زهری) - دوشنبه 15 مهر 1392
آن مرد خوشباور که با هر گریه ( محمد زهری) - دوشنبه 15 مهر 1392
پنجه ای برتار می بندد تن پودی( محمد زهری) - دوشنبه 15 مهر 1392
دیری است که بیهوده چو مرغان خموشم ( محمد زهری) - دوشنبه 15 مهر 1392
روح ،بیمار است تن - خدا را شکر ( محمد زهری) - دوشنبه 15 مهر 1392
به بالا ابر بالاتر ستاره ، باز بالاتر ، ( محمد زهری) - دوشنبه 15 مهر 1392
مرا شکسته گیر دریچه ی مرا به روی ( محمد زهری) - دوشنبه 15 مهر 1392
کوه ، پشت کوه ، پله ، ( محمد زهری) - دوشنبه 15 مهر 1392
تو شدی قطره ی بارون رفتی ( محمد زهری) - يکشنبه 14 مهر 1392
ما - مردان روزگار گفتیم : " از هفت دریا ( محمد زهری) - يکشنبه 14 مهر 1392
تو بهار بود که نشون کرده بودیم ( محمد زهری) - يکشنبه 14 مهر 1392
رعشه در چشمه نمی افتاد ( محمد زهری) - يکشنبه 14 مهر 1392
قفسی در قفسی در قفسی است ( محمد زهری) - يکشنبه 14 مهر 1392
گفتند : در چاهسار مشرق دیگر نه دلوی و نه طنابی ( محمد زهری) - يکشنبه 14 مهر 1392
دلم تنگ است دل آگاه من ، تنگ است ( محمد زهری) - يکشنبه 14 مهر 1392
یک چشم مانده است یک چشم مهربان ( محمد زهری) - يکشنبه 14 مهر 1392
رنج و عذابم دهید شرنگ نابم دهید ( محمد زهری) - يکشنبه 14 مهر 1392
به گلگشت جوانان یاد ما را زنده دارید، ( محمد زهری) - يکشنبه 14 مهر 1392
صفحه قبل 1 صفحه بعد